KRAJINA.CZ

Search

Jaký význam mají národní parky?

Jaké funkce plní národní parky? Co změnila novela zákona a ochraně přírody a krajiny, která je účinná již několik let?

Národní parky máme v České republice čtyři, pokrývají 1,5 % rozlohy našeho státu. Jejich posláním je ochrana a obnova přirozené biodiverzity, pomáhají ale i se zadržováním vody v krajině a s adaptací na změnu klimatu. Pro zajištění péče o některé ohrožené populace se v některých částech národních parků může aktivně udržovat kulturní krajina, na kterou jsou vázány určitě druhy živočichů a rostlin, neměla by ale převažovat. Parky mohou sloužit jako výchozí bod pro výzkum klimatické změny nebo druhové rozmanitosti. V současné době plní naše parky i turistickou a rekreační funkci, všechny čtyři jsou navíc tak veliké, že mají své pokračovaní vně státní hranice. Vedle toho mají funkci výchovnou a osvětovou. Co změnila novela zákona a ochraně přírody a krajiny, která je účinná již několik let?

© KRAJINA.CZ | 2022