KRAJINA.CZ

Search

Vědci očekávají, že sucha budou častější a delší 

Studiem posledních 250 let extrémního sucha v Evropě bylo zjištěno, že jeho epizody v letech 2003 a 2015 rozhodně nebyly ojedinělé. Většina odborných textů, které se suchem zabývají, porovnává léta brzkého 21. století s daty po roce 1950. Hybná síla těchto událostí ale nabyla intenzity dávno před rokem 1950, jak vyplynulo ze studie provedené v roce 2017 profesorem Hanelem a kolektivem.

Pravděpodobnost překročení velkoplošných extrémních odtokových such identifikovaných na obrázku spolu s pravděpodobnostmi pro roky 2003 a 2015. Všimněte si, že nízká pravděpodobnost překročení odpovídá vysoké závažnosti sucha. Obrázek byl vytvořen v programu R (verze 3.2.1, https://www.r-project.org/).

Studiem posledních 250 let extrémního sucha v Evropě bylo zjištěnovědci zjistili, že jeho epizody na počátku 21. století rozhodně nebyly ojedinělé. Sucha posledních let ale začínají pohánět jiné mechanismy než ty historické. Většina odborných textů, které se suchem zabývají, porovnává léta brzkého 21. století pouze s daty po roce 1950. Hybná síla těchto událostí ale nabyla intenzity dávno před rokem 1950, jak vyplynulo ze studie provedené profesorem Hanelem a kolektivem.  

Výzkum vědců z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity hodnotil souběžně tři druhy sucha – meteorologické, jež je charakterizováno množstvím srážek, zemědělské, které charakterizuje půdní vlhkost a hydrologické, definované odtokem. Až na výjimky se rekonstrukce sucha se zaměřují pouze na meteorologické sucho, dopady hydrologického sucha jsou však v čase a prostoru více různorodé. Výzkum profesora Hanela je tak unikátní tím, že hodnotí všechny tři druhy sucha a z dlouhodobé evropské perspektivy. 

Z rekonstruovaných dat za posledních 250 let bylo zjištěno, že prostorový rozsah a závažnost extrémně suchých let, která nás trápila v letech 2003 a 2015, nejsou historicky tak neobvyklé. K obdobným závažným epizodám docházelo v některých částech střední Evropy i v letech 1893 a 1921 a např. poválečnou dekádu 1945-1955 lze označit za období s nejextrémnějšími a nejdelšími suchy za posledních 250 let, které se objevuje ve všech třech sledovaných typech. Nedávné události z let 2003 a 2015 lze ale považovat za nejzávažnější sucha, která začala ve vegetační době, a která jsou generována odlišnými fyzikálními procesy ve srovnání s historickými suchy, navíc nastupují nedlouho po sobě. 

Zajímavým zjištěním je, že se v posledních 250 letech snižovalo množství srážek, které dopadaloy na středomořské regiony, ale od roku 1970 se začalo snižovat i množství srážek dopadající na středoevropské regiony. U obou regionů se už kolem roku 1900 začíná objevovat výrazný trend vysychání půdy, který pokračuje dodnes. Zásadní bude podle vědců kombinace meteorologického sucha v kombinaci s půdních suchem při vyšší teplotě, což bude vyžadovat další výzkum. V závěru odborného článku hodnotí autoři: „Vzhledem k tomu, že se intenzivní a dlouhodobá meteorologická sucha mohou v budoucnu znovu objevit, naše studie zdůrazňuje obavy týkající se dopadů těchto extrémních událostí v kombinaci s trvalým poklesem půdní vlhkosti v Evropě.“  

© KRAJINA.CZ | 2022